Υπολογισμός αμοιβών Αρθρου 39 - Παρ. 9 - Δ.Π.Υ.

Συνολικό Ποσό Σύμβασης
(Συνολικό Κόστος)


Διάρκεια σε μήνες:


Επιλογή Ταμείου Ασφάλισης:


Περιλαμβάνει ΦΠΑ:


Επιλογή Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
(Μηχανικοί - Πρώην ΤΣΜΕΔΕ):


Επιλογή Κλάδου Εφάπαξ Παροχών
(Μηχανικοί - Πρώην ΤΣΜΕΔΕ):


Τελευταία ενημέρωση: 03/11/2022 - 08:22